Nasza firma prowadzi kompleksowe szkolenia z bezpieczeństwa pracy co umożliwia zdobycie certyfikatu VCA SCC.

Certyfikat SCC/VCA

Jest to system wprowadzony w Holandii, a obecnie stosowany w coraz większej liczbie krajów Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Firma chcąca współpracować z firmą zachodnią musi postarać się, aby dorównać standardom bezpieczeństwa obowiązującym na zachodzie Europy. Również pracownicy, którzy planują podjąć pracę za granicą powinni wykazać się znajomością zasad bezpieczeństwa zgodnie z normami obowiązującymi w zakładzie pracy.

Certyfikat SCC/VCA jest ważny przez 10 lat. Ważność certyfikatu można sprawdzić na http://www.vca.ssvv.nl/

Dla kogo certyfikat SCC/VCA?

Certyfikat VCA jest przeznaczony dla osób wykonujących prace związane z wysokim ryzykiem.Oto przykłady zawodów/prac tego typu:

 

 • prace związane z budową maszyn np:
 • prace konserwacyjne
 • konstrukcje
 • elektromontaż i kierowanie procesami, np:
 • konserwacja systemów kierowania procesami
 • konserwacja instalacji elektrycznych
 • konstrukcje
 • prace budowlane
 • pozostałe usługi techniczne, jak:
 • izolacje (usuwanie/instalacja)
 • budowa rusztowań, przemysłowych stelaży
 • promieniowanie/konserwacja/prace malarskie
 • prace inspekcyjne
 • rentgen itp.

 

Zapraszamy na szkolenie i egzamin w języku polskim

Certyfikat VCA w jeden dzień roboczy.

Kurs VCA, w przeciwieństwie do innych kursów BHP musi być zakończony egzaminem przeprowadzonym przez odpowiednią instytucję holenderską nadającą certyfikaty VCA. Nasi holenderscy partnerzy to ośrodki szkoleniowo-certyfikujące z wieloletnim stażem na rynku europejskim. Bankiem pytań zarządza niezależna organizacja, która wyrywkowo kontroluje prawidłowość przeprowadzania egzaminów.

Imienny Certyfikat VCA otrzymuje każdy, kto z pozytywnym rezultatem zdał egzamin końcowy kursu VCA. Każda certyfikowana VCA firma wymaga od swoich pracowników liniowych  posiadania ważnego certifikatu VCA. Wymagania te dotyczą także pracowników innych firm, które pracują na terenie ich zakładu na ich zlecenie. Imienny certyfikat VCA jest jakby wyjątkową kartą wstępu na teren zakładu.
 

Terminy najbliższych szkoleń i egzaminów dostepne pod aresem: www.vcapolska.pl

certyfikat vca
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jaki jest program szkolenia?

W trakcie szkolenia z teorii poruszane są następujące tematy:

 • Prawo pracy i regulacje dotyczące pracy
 • Ryzyko, wypadki i prewencja
 • Substancje niebezpieczne
 • Pozwolenie na wykonywanie prac oraz pomieszczenia zamknięte
 • Elektryczność
 • Praca z narzędziami i maszynami
 • Potknięcia, poślizgnięcia i chodzenie
 • Podnoszenie, dźwiganie i noszenie
 • Praca na wysokości
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Ćwiczenia w formie pracy z pytaniami z egzaminu próbnego
 • Przeprowadzenie egzaminu w formie 40 pytań wielokrotnego wyboru (czas trwania: maksymalnie 1 godzina)

Dofinansowanie dla osób bezrobotnych

Powiatowe Urzędy Pracy na wniosek osoby uprawnionej, mogą sfinansować do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminu umożliwiającego uzyskanie Certyfikatu VCA / SCC, jeżeli bezrobotny uzasadni celowość zdanego egzaminu.

Bezrobotny składa wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu (pobierz) oraz dokumenty wymagane przez powiatowe urzędy pracy, w szczególności:
- oświadczenie pracodawcy wyrażające chęć zatrudnienia przy posiadaniu Certyfikatu (można ewentualnie przedstawić kilka ofert pracy w danym zawodzie z wymogiem posiadania Certyfikatu VCA)
- oświadczenie zawierające informację o nazwie, terminie i koszcie egzaminu (wydajemy na życzenie klienta)

Osoby uprawnione do korzystania z finansowania z Funduszu Pracy kosztów egzaminu:
- bezrobotni
- poszukujący pracy o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy
- pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy.

Podstawa prawna:
● art. 40 ust. 3a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. / Dz. U. z 2008r. nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami/.
● § 37 Rozporządzenia z dnia 2 marca2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez Publiczne Służby Zatrudnienia usług rynku pracy / Dz. U. nr 47, poz. 315/.

Informacje na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl
oraz stronach Powiatowych Urzędów Pracy (właściwych miejscu zameldowania) www.psz.praca.gov.pl
 

Kontakt

Global Business Solutions

ul. Basztowa 23/1
31-156 Kraków 

jak do nas trafić:

 

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
9.00 - 17.00

 

Tel.
+48 12 428 50 69
+48 12 430 10 58 
Fax
+48 12 378 33 09


E-mail:
vca@vcapolska.pl 
www.vcapolska.pl